Wij, apothekers van elf Zoetermeerse apotheken en de directie van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, hebben een brief aan de Minister geschreven. Lees hier de volledige brief. We maken ons zorgen over de toekomst van de apotheek in Nederland en zijn ontevreden over de rol van zorgverzekeraars en de wijze waarop zij ons als apotheken contracteren. De contractering en bekostiging is onduidelijk en ook raar, zadelt apotheken op met verschillen tussen zorgverzekeraars die geen enkel doel dienen en biedt al jaren achtereen onvoldoende dekking voor gerechtvaardigde loonstijging van medewerkers. Wij maken ons zorgen over de positie van apotheken op de arbeidsmarkt in het licht van:

Wij vinden dat het zo niet langer kan. Wij roepen de Minister op om maatregelen te nemen. Steunt u onze oproep, klik dan op de button “Teken de Oproep” en teken mee.

Aan:
De Minister voor Medische Zorg, de heer B.J. Bruins

Betreft: inkoop farmacie door zorgverzekeraars
KZA nr.: 04122018/AAL

 

Zoetermeer, 14 december 2018

Geachte heer Bruins,  

In de vergadering van de Kring Zoetermeerse Apotheken is op maandag 10 december jl. gesproken over de resultaten van contractering met zorgverzekeraars van de farmaceutische zorgverlening in 2019. Apothekers willen graag goede en veilige zorg verlenen aan hun patiënten en verantwoordelijkheid dragen voor een effectieve en doelmatige geneesmiddelenvoorziening. Maar de frustratie over de contractering met zorgverzekeraars neemt hand over hand toe. Graag vragen wij daarom uw aandacht voor onze onvrede daarover.

Volstrekte ondoorzichtigheid
In de eerste plaats richt zich onze onvrede op de volstrekte ondoorzichtigheid van het contracteringsproces. Negen Zoetermeerse apotheken zijn onderaannemer van de Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ), een apotheek is onderdeel van BENU en één apotheek is franchiser van Alphega, en maakt gebruik van een zogeheten zorgmakelaar. NFZ en BENU zijn de twee grootste contractanten van apotheken, die samen voor meer dan de helft van de apotheken met zorgverzekeraars onderhandelen. Maar desondanks heeft geen van de Zoetermeerse apothekers scherp zicht op de effecten van de contractering op de bedrijfsresultaten. Dit werkt verlammend op de bedrijfsvoering en de verbetering van kwaliteit van zorg.

Ondoorzichtige relatieve meetwaarden
Een zeer vervelende exponent van deze ondoorzichtigheid is het contracteren van kwaliteits- en doelmatigheidsprofielen, die geen harde meetwaarden bevatten, maar relatieve percentielen. Dat wil zeggen dat tarieven afhankelijk zijn van of je bijvoorbeeld tot de 25% best presterende apotheken behoort. Dat betekent dat je pas achteraf weet tegen welk tarief je zorg hebt verleend. Uiteraard protesteren wij en andere apothekers hier al jaren tegen, maar daar gebeurt niets mee. NFZ meldt ons dat zij op dit punt geen invloed hebben kunnen uitoefenen op het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, hoewel zij meer dan 600 apotheken als onderaannemer hebben. Wij vinden deze methode van inkopen door zorgverzekeraars ongepast. Het zou in geen CAO denkbaar zijn dat medewerkers beloond worden op basis van relatieve prestaties, maar voor grote groepen hulpverleners is dat wel de realiteit. Graag willen we u verzoeken deze inkooppraktijk door de NZa tegen het licht te laten houden en wat ons betreft te verbieden. 

Irrationele verschillen
Wij vinden het onbegrijpelijk dat zorgverzekeraars hun kwaliteits- en doelmatigheidsbeleid niet veel meer op elkaar afstemmen. Ter illustratie: bij de ene verzekeraar kan een apotheek tot de beste behoren, bij een andere tot de slechtste, terwijl de apotheker iedereen gelijk behandelt.
We krijgen altijd terug te horen dat op grond van mededinging afstemming niet zou mogen, maar onze indruk is dat er ook sprake is van onwil en van kleine koninkrijkjes binnen zorgverzekeraars die hun ruimte om naar eigen inzicht te handelen niet wensen prijs te geven. Apothekers hebben last van de vele, ons inziens, irrationele verschillen in het kwaliteits- en doelmatigheidsbeleid van verschillende zorgverzekeraars. Die dienen geen enkel ander doel dan het in stand houden van het systeem van met elkaar concurrerende zorgverzekeraars, een systeem dat in de kern van hulpverleners vraagt om hun patiënten verschillende zorg te verlenen afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar de patiënt verzekerd is. Het is onze overtuiging dat het stelsel ook prima kan functioneren zonder allerlei irrationele verschillen op het vlak van kwaliteits- en doelmatigheidsbeleid. Wij vragen u zorgverzekeraars tot meer afstemming en rationaliteit te brengen.

Onvoldoende bekostiging van loon- en prijsstijgingen

Door het jaren achtereen onvoldoende indexeren van tarieven is er een langdurige impasse ontstaan in de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden voor een nieuwe CAO. Zorgverzekeraars hebben altijd wel een argument om geen (volledige) indexering toe te passen, maar die argumentatie is vaak ondoorzichtig of gebaseerd op wat wij “inkopen op basis van spreadsheets” noemen. Deze spreadsheets bevatten een vergelijking van alle tarieven, zijn niet openbaar en de zorgverzekeraars gebruiken ze als argument om een tarief niet te indexeren omdat het tarief van de hulpverlener hoger is dan gemiddeld. Of dat klopt, en of er niet andere lagere tarieven tegenover staan, valt niet te controleren. Deze spreadsheet-inkoop leidt ten principale tot een steeds verdere daling van tarieven, maar in ieder geval niet tot een fatsoenlijke compensatie voor loon- en prijsstijgingen.
Daarnaast spelen ook overheidsmaatregelen een negatieve rol. De effecten van het bijstellen van de vergoedingsprijs van medicijnen veroorzaken een min, die niet wordt gecompenseerd in de tarieven. In de hoofdlijnenakkoorden zijn duidelijke afspraken gemaakt over compensatie voor loon- en prijsstijgingen voor o.m. huisartsen en wijkverpleging. Waarom niet voor apothekers en andere hulpverleners?
Wij breken een lans voor een wettelijke verplichting voor zorgverzekeraars om tarieven fatsoenlijk voor externe factoren te corrigeren en te indexeren, en een mogelijkheid voor zorgaanbieders om kortingen of niet indexeren op grond van zogenaamde ondoelmatigheid ter toetsing aan de NZa of een geschillencommissie voor te leggen.

Arbeidsmarktproblematiek
Geen CAO, geen adequate vergoeding van stijging van loonkosten, toenemende werkdruk als gevolg van de niet-leverbaarheid van geneesmiddelen en alle logistieke problemen die daaruit voortvloeien, minder plezier in het werk, aanhoudende administratieve lasten en onvrede omdat wij onze patiënten geen nee willen verkopen en graag het vertrouwde medicijn mee willen geven: het is een giftig recept voor grote arbeidsmarktproblematiek in onze branche. De maat is echt vol. Wij verwachten van u in goed overleg met de beroepsgroep en de zorgverzekeraars een concreet plan van actie.

Andere bekostiging voor farmaceutische zorg
Ten slotte willen wij u verzoeken u actief te bemoeien met een andere wijze van bekostiging van farmaceutische zorg. Daar wordt al jaren zonder resultaat over gesproken. Een bekostiging die meer op farmaceutische zorgprestaties en samenwerking met huisartsen en wijkverpleging en minder op volume, distributie en concurrentie is gebaseerd, heeft wat ons betreft de voorkeur. Een gereguleerd inschrijftarief à la de bekostiging van huisartsen naast een distributievergoeding zou recht doen aan de waarde van het farmaceutisch dossierhouderschap van de apotheek.

Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
voor de Kring Zoetermeerse Apotheken en de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ)

Miranda Lodewijks-Annink, apotheker Centrum Apotheek, voorzitter KZA
Sherida Sumter, apotheker Buytenwegh Apotheek, secretaris KZA
Claudia Blokland, Masja Heijmen en Martine Uiterwijk Winkel, apothekers Apotheek De Watertoren,
Joost van der Linde en Dirk Eijlers, apothekers Apotheek Rokkeveen-Oost
Pieter Sipkes, apotheker Apotheek Seghwaert
Angel Sellier, apotheker Apotheek Middelwaard
Pieter Schulting en Hidde Siderius, apothekers Apotheek De Leyens
Coen Verweij, Laurens Biesma en Nimet Yildirim, apothekers Apotheek Oosterheem
Fred Korver, apotheker Apotheek Meerzicht
Monique ten Have, apotheker Wilderink Apotheek
Catalijne Keijer en Marrit Sinnema, apothekers Apotheek Noordhove
André Louwen, directeur algemeen SGZ
Harry van den Hoeven, directeur zorg SGZ

In afschrift aan: de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid

Deze petitie is getekend door:

Laat uw stem horen!


U ontvangt binnen enkele minuten een email voor bevestiging.
Heeft u geen e-mail ontvangen? Controleer dan u uw e-mailadres correct heeft ingevoerd en probeer nogmaals.