Wij, apothekers van elf Zoetermeerse apotheken en de directie van de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, hebben vorig jaar een brief aan de Minister geschreven. We maken ons zorgen over de toekomst van de apotheek in Nederland en zijn ontevreden over het systeem dat zorgverzekeraars prikkelt om vooral niet met elkaar samen te werken en alleen maar naar de eigen kosten te kijken. Dat systeem heeft in de farmacie tot lagere kosten geleid, maar is nu vastgelopen. Het zet hardwerkende apothekers, apotheekmedewerkers en patiënten in de kou.

Wij vinden dat het zo niet langer kan. Lees hier de volledige brief die door heel veel apothekers en apotheekmedewerkers is ondersteund. We hebben een gesprek daarover met de minister gevoerd en een reactie gekregen waar we niet tevreden over zijn.  Hieronder de brief waarin we dat kenbaar maken.

Als u onze oproep aan de Minister alsnog wil ondersteunen, klik dan op de button “teken de oproep” en teken mee. We beraden ons op een vervolg aan onze actie. De ondersteuners van onze actie nodigen we graag uit om deze enquête in te vullen.


Aan:
Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v. de Minister voor Medische Zorg, de heer B.J. Bruins

Betreft: inkoop farmacie door zorgverzekeraars
KZA nr.: 102019/0154/AAL

Zoetermeer, 10 september 2019

Geachte heer Bruins,  

In de vergadering van de Kring Zoetermeerse Apotheken is op maandag 9 september jl. gesproken over uw reactie van 7 juni 2019 op onze brief van 18 december 2018 in aansluiting op het overleg dat met uw medewerkers is gevoerd op 25 maart jl.

De verwachtingen van Zoetermeerse apothekers over uw mogelijkheden en bereidheid een vuist te maken tegen de ondoorzichtigheid, irrationaliteit en soms ook onredelijkheid van de inkoop van farmacie door zorgverzekeraars waren door uw medewerkers al behoorlijk getemperd. De deemoedige aanduiding van het Ministerie van VWS door één van uw medewerkers als “de theeschenkers van het zorgstelsel” was daar een sprekend voorbeeld van.

Niettemin zijn we zeer teleurgesteld over uw reactie. Het is fijn te vernemen dat u een aantal grieven in onze brief herkent en daar ook actie op neemt, maar voor belangrijke hoofdpunten in onze brief legt u de bal terug naar het overleg tussen de ketens of collectieven van apotheken en de zorgverzekeraars. Maar de strekking van onze brief was nu juist: daar ligt die bal al jaren, maar we komen niet uit het moeras.

Onze grote zorgen over de arbeidsmarkt en onze wens voor een meer op zorg dan op distributie gerichte bekostiging adresseert u helemaal niet. Terwijl dit laatste toch echt iets is wat alleen uw ministerie in gang kan zetten.

Wij hoopten met onze brief te bereiken dat u de urgentie van de problemen in de farmacie zwaarder zou voelen en dat u tot een actievere bemoeienis zou willen besluiten. Wij willen die hoop niet opgeven, maar er is kennelijk meer nodig dan een petitie die door 3.428 mensen, waaronder 684 apothekers en 1.191 apotheekmedewerkers, is medeondertekend en een website www.steunuwapotheek.nl vol schrijnende verhalen van wat zich in de apotheken afspeelt. Dat betreuren we.

Wat wij graag willen zien, is een Minister die zijn ministerie niet als de theeschenker ziet van het zorgstelsel, maar als een ambitieuze systeemverantwoordelijke die bereid is elk feilen van het systeem met orthodoxe en onorthodoxe middelen aan te pakken. Wij denken echt dat bij de inkoop van farmacie, en misschien geldt hetzelfde voor andere onderdelen van de (eerstelijns)zorg, zoals fysiotherapie, sprake is van systeemfalen. Het systeem bevat onvoldoende prikkels om kosten te maken die op langere termijn een sector gezond houden en heeft onvoldoende oplossend vermogen voor de veenbranden die worden. Van zorgverzekeraars mag misschien meer verwacht worden dan ze doen, maar feit is dat het systeem hen vooral dwingt om geen hogere kosten te maken dan hun concurrent-verzekeraar. Het systeem van hun onderlinge concurrentie nodigt totaal niet uit tot afstemming en overleg over kwaliteit en samenhang. Daarom hadden wij ons tot u en niet tot de zorgverzekeraars gericht. Omdat we van u verwacht hadden dat u bereid zou zijn ze uit te nodigen en aan te zetten tot verbeteringen en oude voorwaarden te creëren die daarvoor noodzakelijk zijn. Uw brief geeft ons helaas niet het vertrouwen dat we op een actieve en vasthoudende aanpak van uw ministerie mogen rekenen.

Hoe verder?

We zullen onze ketens en collectieven aansporen tot een actievere en van meer urgentie getuigende aanpak van de irrationaliteit en onredelijkheid van de verschillen van inkoopvoorwaarden tussen zorgverzekeraars. We zullen de zorgverzekeraars onze briefwisseling met u aanbieden en hen verzoeken om tot meer afstemming en minder irrationaliteit te komen, en om de onredelijke systematiek van beloning op basis van relatieve meetwaarden te schrappen. We zullen de KNMP en Optima Farma aansporen om onze zorgen op het vlak van de arbeidsmarkt te vertalen in concrete actie.

Maar we beraden ons ook op verdere actie. Staken, de deuren sluiten, patiënten laten afrekenen aan de balie, het zijn acties die we zullen overwegen. Wij geven echt de voorkeur aan goed overleg boven acties waar patiënten last van hebben, maar dat is natuurlijk niet een oneindig houdbare voorkeur. We gaan daarover in overleg met alle mensen die onze oproep aan u hebben gesteund.

Ondertussen hopen wij natuurlijk dat u uw toezegging aan ons gestand doet dat u er belang aan hecht dat zo veel mogelijk verstoringen die het werken voor een apotheekteam onaangenaam maken worden weggenomen. We zullen de KNMP vragen dit verder met u te concretiseren.

Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
voor de Kring Zoetermeerse Apotheken en de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ)

Miranda Lodewijks-Anning, apotheker Centrum Apotheek, voorzitter KZA
Sherida Sumter, apotheker Buytenwegh Apotheek, secretaris KZA
Claudia Blokland, apotheker Apotheek De Watertoren, penningmeester KZA
Joost van der Linde en Dirk Eijlers, apothekers Apotheek Rokkeveen-Oost
Pieter Sipkes, apotheker Apotheek Seghwaert
Angel Sellier, apotheker Apotheek Middelwaard
Pieter Schulting en Hidde Siderius, apothekers Apotheek De Leyens
Coen Verweij, Laurens Biesma en Nimet Yildirim, apothekers Apotheek Oosterheem
Fred Korver, apotheker Apotheek Meerzicht
Monique ten Have, apotheker Wilderink Apotheek
Catalijne Keijer en Marrit Sinnema, apothekers Apotheek Noordhove
André Louwen, directeur algemeen SGZ
Harry van den Hoeven, directeur zorg SGZ

In afschrift aan: de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid


Datum: 7 juni 2019
Betreft: uw brief aangaande inkoop farmacie

Geachte heer Louwen,

Eind vorig jaar heeft u mij een brief geschreven waarin u uw onvrede uit over het proces van contractering met zorgverzekeraars. Op 25 maart jl. heeft u hierover gesproken met medewerkers van mijn ministerie. In dat gesprek heeft u samen met drie medeondertekenaars de brief nader toegelicht. Op uw verzoek ontvang u hierbij een schriftelijke reactie op uw brief.
Om te beginnen wil ik mijn waardering uitspreken over het belangrijke werk dat uw apotheekteam doet. Ik besef dat zij in het directe contact met patiënten ook reacties moeten ondergaan wanneer zij aan de balie uitleg geven over bijvoorbeeld het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van een bepaald geneesmiddel.
Ik vind het van belang dat zoveel mogelijk verstoringen worden weggenomen, die het werken voor het apotheekteam onaangenaam maken. Ik kom daar later in deze brief op terug.

Contractering
Uw onvrede over het contracteringsproces is mede ingegeven door uw ervaring dat het een ondoorzichtig proces is. Hierbij is van belang dat de onderhandelingen met de zorgverzekeraars in de farmacie gebeuren via ketens of collectieven en niet met individuele apotheken. Op zich moet dit in de apotheken een goede uitgangspositie geven voor het maken van afspraken met zorgverzekeraars. Ik betreur het dat u desondanks niet tevreden bent met de uitkomsten.
Ik wil niet treden in de privaatrechtelijke onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgverlenende organisaties. Uiteraard ben ik wel geïnteresseerd in de wijze waarop de onderhandelingen verlopen en vooral ook in de uitkomst. Want deze uitkomst moet de basis vormen voor duurzame en betaalbare zorg. De geëigende weg bij onenigheid over het contracteringsproces is via de Geschilleninstantie Zorgcontractering. In het gesprek op 25 maart heeft u aangegeven dat zorgverzekeraars zich niet tot deze geschilleninstantie willen wenden. U heeft mij daar ook twee voorbeelden van nagestuurd. Deze signalen neem ik serieus en heb ik ook doorgeleid naar de begeleidingscommissie van de geschilleninstantie, waarin vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, eerste- en tweede lijn en vanuit langdurige zorg zitting hebben. Het functioneren van de geschilleninstantie is onlangs geëvalueerd en dat rapport stuur ik binnenkort naar de Tweede kamer.

In algemene zin is in ons zorgstelsel de inkoop door zorgverzekeraars van zorg (contractering) een belangrijk instrument om de kwaliteit van deze zorg te verbeteren en betaalbaarheid te bewaken. Hierbij wordt steeds meer gebruik gemaakt van meerjarige contracten met zorgaanbieders, waaronder apothekers. Niettemin maken verschillende kwaliteitseisen van verzekeraars dat het voor apothekers soms ingewikkeld is om aan de eisen te voldoen. In het kader van het traject ‘Ontregel de zorg’ proberen we daarom met betrokken partijen om zoveel als mogelijk de kwaliteitscriteria op elkaar te laten aansluiten. Het is belangrijk dat veldpartijen daar concrete voorstellen doen voor het verbeteren of versimpelen van deze eisen. Hierbij geldt ook dat zorgverzekeraars een mate van ruimte moeten hebben om eigen accenten te zetten. Overigens zijn binnen de kaders van de Mededingingswet vormen van samenwerking geoorloofd als dit ten goede komt aan de kwaliteit voor de patiënt.

Andere maatregelen
Terugkomend op de verstoringen vind ik het van belang te constateren dat ik een aantal van uw grieven herken en daar ook actie op onderneem.
Zo loopt er een bestuurlijk overleg over ‘Verantwoord Wisselen’. Hierin werken veel partijen samen (KNMP, Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland, voorschrijvers, etc.) om afspraken te maken zodat er minder gewisseld wordt van medicijnen en dat er verantwoord gewisseld wordt. Een probleem daarbij kan zijn wanneer een bepaald geneesmiddel niet voorradig is. Het baart mij zorgen dat leveringsonderbrekingen toenemen in de ons omringende landen en in Nederland. De meeste maatregelen die we tot nu toe hebben genomen in de Werkgroep Geneesmiddelentekorten zijn gericht om geneesmiddelentekorten op te vangen. Recent heb ik voorgesteld om de geneesmiddelenvoorraad in Nederland wettelijk te vergroten naar bijvoorbeeld vier maanden. Dit is een voorbeeld om tijdelijke tekorten voor een belangrijk deel te overbruggen. Op dit moment ben ik in overleg met betrokken partijen om te bespreken hoe we hier op nationaal niveau invulling aan gaan geven. Het daadwerkelijk ontstaan van tekorten en de problemen in de internationale productieketens is van groot belang. Daarom wil ik samen met mijn collega’s in Europa de kwetsbaarheden in de internationale keten van geneesmiddelenproductie onderzoeken en kijken hoe we deze kwetsbaarheden kunnen ondervangen. Want dat is de enige manier om geneesmiddelentekorten daadwerkelijk te voorkomen.
Tot slot is het goed om de inhoud van uw schrijven ook te delen met apothekersorganisatie KNMP en de beroepsvereniging van apothekersassistenten Optima Farma. Beide organisaties ondersteunen en behartigen de belangen van zowel het apotheekteam als de farmacie.

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg en Sport,

Bruno Bruins.


Aan:
De Minister voor Medische Zorg, de heer B.J. Bruins

Betreft: inkoop farmacie door zorgverzekeraars
KZA nr.: 04122018/AAL

 

Zoetermeer, 14 december 2018

Geachte heer Bruins,  

In de vergadering van de Kring Zoetermeerse Apotheken is op maandag 10 december jl. gesproken over de resultaten van contractering met zorgverzekeraars van de farmaceutische zorgverlening in 2019. Apothekers willen graag goede en veilige zorg verlenen aan hun patiënten en verantwoordelijkheid dragen voor een effectieve en doelmatige geneesmiddelenvoorziening. Maar de frustratie over de contractering met zorgverzekeraars neemt hand over hand toe. Graag vragen wij daarom uw aandacht voor onze onvrede daarover.

Volstrekte ondoorzichtigheid
In de eerste plaats richt zich onze onvrede op de volstrekte ondoorzichtigheid van het contracteringsproces. Negen Zoetermeerse apotheken zijn onderaannemer van de Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ), een apotheek is onderdeel van BENU en één apotheek is franchiser van Alphega, en maakt gebruik van een zogeheten zorgmakelaar. NFZ en BENU zijn de twee grootste contractanten van apotheken, die samen voor meer dan de helft van de apotheken met zorgverzekeraars onderhandelen. Maar desondanks heeft geen van de Zoetermeerse apothekers scherp zicht op de effecten van de contractering op de bedrijfsresultaten. Dit werkt verlammend op de bedrijfsvoering en de verbetering van kwaliteit van zorg.

Ondoorzichtige relatieve meetwaarden
Een zeer vervelende exponent van deze ondoorzichtigheid is het contracteren van kwaliteits- en doelmatigheidsprofielen, die geen harde meetwaarden bevatten, maar relatieve percentielen. Dat wil zeggen dat tarieven afhankelijk zijn van of je bijvoorbeeld tot de 25% best presterende apotheken behoort. Dat betekent dat je pas achteraf weet tegen welk tarief je zorg hebt verleend. Uiteraard protesteren wij en andere apothekers hier al jaren tegen, maar daar gebeurt niets mee. NFZ meldt ons dat zij op dit punt geen invloed hebben kunnen uitoefenen op het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, hoewel zij meer dan 600 apotheken als onderaannemer hebben. Wij vinden deze methode van inkopen door zorgverzekeraars ongepast. Het zou in geen CAO denkbaar zijn dat medewerkers beloond worden op basis van relatieve prestaties, maar voor grote groepen hulpverleners is dat wel de realiteit. Graag willen we u verzoeken deze inkooppraktijk door de NZa tegen het licht te laten houden en wat ons betreft te verbieden. 

Irrationele verschillen
Wij vinden het onbegrijpelijk dat zorgverzekeraars hun kwaliteits- en doelmatigheidsbeleid niet veel meer op elkaar afstemmen. Ter illustratie: bij de ene verzekeraar kan een apotheek tot de beste behoren, bij een andere tot de slechtste, terwijl de apotheker iedereen gelijk behandelt.
We krijgen altijd terug te horen dat op grond van mededinging afstemming niet zou mogen, maar onze indruk is dat er ook sprake is van onwil en van kleine koninkrijkjes binnen zorgverzekeraars die hun ruimte om naar eigen inzicht te handelen niet wensen prijs te geven. Apothekers hebben last van de vele, ons inziens, irrationele verschillen in het kwaliteits- en doelmatigheidsbeleid van verschillende zorgverzekeraars. Die dienen geen enkel ander doel dan het in stand houden van het systeem van met elkaar concurrerende zorgverzekeraars, een systeem dat in de kern van hulpverleners vraagt om hun patiënten verschillende zorg te verlenen afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar de patiënt verzekerd is. Het is onze overtuiging dat het stelsel ook prima kan functioneren zonder allerlei irrationele verschillen op het vlak van kwaliteits- en doelmatigheidsbeleid. Wij vragen u zorgverzekeraars tot meer afstemming en rationaliteit te brengen.

Onvoldoende bekostiging van loon- en prijsstijgingen

Door het jaren achtereen onvoldoende indexeren van tarieven is er een langdurige impasse ontstaan in de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden voor een nieuwe CAO. Zorgverzekeraars hebben altijd wel een argument om geen (volledige) indexering toe te passen, maar die argumentatie is vaak ondoorzichtig of gebaseerd op wat wij “inkopen op basis van spreadsheets” noemen. Deze spreadsheets bevatten een vergelijking van alle tarieven, zijn niet openbaar en de zorgverzekeraars gebruiken ze als argument om een tarief niet te indexeren omdat het tarief van de hulpverlener hoger is dan gemiddeld. Of dat klopt, en of er niet andere lagere tarieven tegenover staan, valt niet te controleren. Deze spreadsheet-inkoop leidt ten principale tot een steeds verdere daling van tarieven, maar in ieder geval niet tot een fatsoenlijke compensatie voor loon- en prijsstijgingen.
Daarnaast spelen ook overheidsmaatregelen een negatieve rol. De effecten van het bijstellen van de vergoedingsprijs van medicijnen veroorzaken een min, die niet wordt gecompenseerd in de tarieven. In de hoofdlijnenakkoorden zijn duidelijke afspraken gemaakt over compensatie voor loon- en prijsstijgingen voor o.m. huisartsen en wijkverpleging. Waarom niet voor apothekers en andere hulpverleners?
Wij breken een lans voor een wettelijke verplichting voor zorgverzekeraars om tarieven fatsoenlijk voor externe factoren te corrigeren en te indexeren, en een mogelijkheid voor zorgaanbieders om kortingen of niet indexeren op grond van zogenaamde ondoelmatigheid ter toetsing aan de NZa of een geschillencommissie voor te leggen.

Arbeidsmarktproblematiek
Geen CAO, geen adequate vergoeding van stijging van loonkosten, toenemende werkdruk als gevolg van de niet-leverbaarheid van geneesmiddelen en alle logistieke problemen die daaruit voortvloeien, minder plezier in het werk, aanhoudende administratieve lasten en onvrede omdat wij onze patiënten geen nee willen verkopen en graag het vertrouwde medicijn mee willen geven: het is een giftig recept voor grote arbeidsmarktproblematiek in onze branche. De maat is echt vol. Wij verwachten van u in goed overleg met de beroepsgroep en de zorgverzekeraars een concreet plan van actie.

Andere bekostiging voor farmaceutische zorg
Ten slotte willen wij u verzoeken u actief te bemoeien met een andere wijze van bekostiging van farmaceutische zorg. Daar wordt al jaren zonder resultaat over gesproken. Een bekostiging die meer op farmaceutische zorgprestaties en samenwerking met huisartsen en wijkverpleging en minder op volume, distributie en concurrentie is gebaseerd, heeft wat ons betreft de voorkeur. Een gereguleerd inschrijftarief à la de bekostiging van huisartsen naast een distributievergoeding zou recht doen aan de waarde van het farmaceutisch dossierhouderschap van de apotheek.

Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
voor de Kring Zoetermeerse Apotheken en de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ)

Miranda Lodewijks-Annink, apotheker Centrum Apotheek, voorzitter KZA
Sherida Sumter, apotheker Buytenwegh Apotheek, secretaris KZA
Claudia Blokland, Masja Heijmen en Martine Uiterwijk Winkel, apothekers Apotheek De Watertoren,
Joost van der Linde en Dirk Eijlers, apothekers Apotheek Rokkeveen-Oost
Pieter Sipkes, apotheker Apotheek Seghwaert
Angel Sellier, apotheker Apotheek Middelwaard
Pieter Schulting en Hidde Siderius, apothekers Apotheek De Leyens
Coen Verweij, Laurens Biesma en Nimet Yildirim, apothekers Apotheek Oosterheem
Fred Korver, apotheker Apotheek Meerzicht
Monique ten Have, apotheker Wilderink Apotheek
Catalijne Keijer en Marrit Sinnema, apothekers Apotheek Noordhove
André Louwen, directeur algemeen SGZ
Harry van den Hoeven, directeur zorg SGZ

In afschrift aan: de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid

Deze petitie is getekend door:

Laat uw stem horen!


U ontvangt binnen enkele minuten een email voor bevestiging.
Heeft u geen e-mail ontvangen? Controleer dan of u uw e-mailadres correct heeft ingevoerd en probeer nogmaals.